Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

عکسهای شماره یک

در این نوع عکسها ارزشهای بصری زیباشناسانه چندان مطرح نیست هدف اصلی بیان خبر است و سرعت عمل شرط اصلی موفقیت عکاس خبری است . عکس خبری از نظر انتقال عینی فضای رویداد به درک متن خبر و ارتباط بهتر بیننده با مطلب کمک می کند . عکاسان خبری موفق کسانی هستند که به هنگام ضبط لحظات خبری ماهرانه در کنار بیان مستند واقع خبری احساسات درونی خود را در جهت هرچه بهتر بیان کردن ابعاد حقیقی رویداد خبری بکار می گیرند و از طریق عکس تصویری واقعی از رویداد های اجتماعی به خوانندگان مطبوعات ارائه می دهند . در واقع عکس خبری در مطبوعات مانع از این می شود که خواننده خود فضای رویداد را تجسم کند .

guest
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
View all comments