Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

محمودرضا رحيمی

نویسنده و کارگردان

محمودرضا رحيمی سال ۱۳۴۸ در مشهد متولد شده است و در کارنامه هنری او کارگردانی، نویسندگی و بازیگری تئاتر و نیز تالیف چندین کتاب درباره هنر‌های نمایشی به چشم می‌خورد.

محمودرضا رحيمی

نویسنده و کارگردان

محمودرضا رحيمی سال ۱۳۴۸ در مشهد متولد شده است و در کارنامه هنری او کارگردانی، نویسندگی و بازیگری تئاتر و نیز تالیف چندین کتاب درباره هنر‌های نمایشی به چشم می‌خورد.

محمودرضا رحيمی

نویسنده و کارگردان

محمودرضا رحيمی سال ۱۳۴۸ در مشهد متولد شده است و در کارنامه هنری او کارگردانی، نویسندگی و بازیگری تئاتر و نیز تالیف چندین کتاب درباره هنر‌های نمایشی به چشم می‌خورد.

محمودرضا رحيمی

نویسنده و کارگردان

محمودرضا رحيمی سال ۱۳۴۸ در مشهد متولد شده است و در کارنامه هنری او کارگردانی، نویسندگی و بازیگری تئاتر و نیز تالیف چندین کتاب درباره هنر‌های نمایشی به چشم می‌خورد.

محمودرضا رحيمی

نویسنده و کارگردان

محمودرضا رحيمی سال ۱۳۴۸ در مشهد متولد شده است و در کارنامه هنری او کارگردانی، نویسندگی و بازیگری تئاتر و نیز تالیف چندین کتاب درباره هنر‌های نمایشی به چشم می‌خورد.

محمودرضا رحيمی

نویسنده و کارگردان

محمودرضا رحيمی سال ۱۳۴۸ در مشهد متولد شده است و در کارنامه هنری او کارگردانی، نویسندگی و بازیگری تئاتر و نیز تالیف چندین کتاب درباره هنر‌های نمایشی به چشم می‌خورد.

محمودرضا رحيمی

نویسنده و کارگردان

محمودرضا رحيمی سال ۱۳۴۸ در مشهد متولد شده است و در کارنامه هنری او کارگردانی، نویسندگی و بازیگری تئاتر و نیز تالیف چندین کتاب درباره هنر‌های نمایشی به چشم می‌خورد.

محمودرضا رحيمی

نویسنده و کارگردان

محمودرضا رحيمی سال ۱۳۴۸ در مشهد متولد شده است و در کارنامه هنری او کارگردانی، نویسندگی و بازیگری تئاتر و نیز تالیف چندین کتاب درباره هنر‌های نمایشی به چشم می‌خورد.